EDURIO PAKALPOJUMU UN TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Laipni lūdzam Edurio Ltd (“Edurio”) tīmekļa vietnē http://www.edurio.com (“Tīmekļa vietne”).

 
Šie Edurio pakalpojumu un tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) regulē jautājumus, kas attiecas uz Tīmekļa vietnes lietošanu un ar to saistītos aspektus, tostarp par pieeju un tīmekļa vietnē iekļautā satura un pakalpojumu lietošanu (“Pakalpojumi”).
Izmantojot Edurio tīmekļa vietni un ar to saistītos domēnus, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus, visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus, kā arī visus citus tiesiskos paziņojumus, nosacījumus vai vadlīnijas, kas publicēti Tīmekļa vietnē un kurus mēs varam atjaunināt bez brīdinājuma. Izmantojot šo pakalpojumu, jūs apliecināt, ka jums ir vismaz 18 gadi un ka jūs likumīgi varat noslēgt šo līgumu. Ja esat jaunāks par 18 gadiem, jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz 14 gadu vecumu un ka jūsu vecāks vai likumīgais aizbildnis piekrīt, ka jūs izmantojat Pakalpojumus.
 
1. Definīcijas
1.1. Lietotājs – jebkura persona, kura piekļūst Edurio platformai.
1.2. Respondents – lietotājs, kurš piekļuvis Edurio platformai, lai sniegtu atbildes aptaujas ietvaros.
1.3. Organizācijas konts – virtuāla darba vieta, kas pārstāv vai nu atsevišķu skolotāju, vai izglītības iestādi. Lietotājs var izmantot organizācijas kontu tikai tad, ja viņiem ir Lietotāja konts, kuram ir piekļuve šim Organizācijas Kontam.
1.4. Lietotāja konts – konts, kurā lietotāji var piekļūt Organizācijas kontiem un Organizācijas kontu funkcionalitātei. Atkarībā no piešķirtās funkcionalitātes lietotāji piekļūst saviem Lietotāja kontiem vai nu ar lietotājvārdu vai e-pastu un paroli, vai ar vienreizēju pieteikšanās kodu. Katram Lietotāja kontam ir atsevišķa funkcionalitāte Organizācijas kontā atkarībā no Organizācijas konta un aktīvās pakotnes.
1.5. Organizācijas konta administrators – Lietotāja konta veids, kas atkarībā no tā pieeju līmeņa var pārvaldīt Organizācijas kontu.
1.6. Organizācijas konta turētājs – persona, kurai Edurio piešķīris tiesības izmantot Organizācijas konta pakalpojumus, lai veiktu datu apkopošanu un datu analīzi.
 
2. Konta izveidošana un lietošana
2.1. Lai piekļūtu Pakalpojumam, katram atsevišķam Lietotāja kontam  jābūt piesaistītam Organizācijas kontam. Lietotāji var būt arī Respondenti, kuri ir saistīti ar Organizācijas kontu, bet nepārvalda Organizācijas kontu.
2.2. Kontu veidi laiku pa laikam var tikt mainīti vai atjaunināti. Katram Konta veidam ir atšķirīgi piekļuves līmeņi, iespēja izveidot un apskatīt aptaujas un rezultātus. 
 
2.3. Organizācijas kontus izveido Edurio un pārvalda Administrators. Administrators ir atbildīgs par Organizācijas kontu pārvaldīšanu, aptauju administrēšanu, un viņš vai viņa var piekļūt rezultātiem. Piekļūstot Lietotāja kontam un to administrējot, tā Administrators apstiprina, ka viņš vai viņa darbojas ar attiecīgās skolas vai tīkla zināšanām un pilnvarām. Administratori ir atbildīgi par to, lai viņi uzturētu savā pārvaldībā esošos Organizācijas kontus un informētu Lietotājus par pareizu Pakalpojumu izmantošanu.
 
2.4. Piekļuve Lietotāja kontam tiek veikta, izmantojot šim nolūkam izveidotu lietotāja vārdu un atbilstošu paroli. Šī parole ir paredzēta tikai Lietotāja piekļuvei Pakalpojumiem, ieskaitot piekļuvi Lietotāja īstenoto vai organizēto aptauju rezultātiem. Paroles nodošana trešajām personām nav atļauta. Skolas vai skolu tīkla Organizācijas konts administrators pārvalda Lietotāju paroles, kas saistītas ar viņu attiecīgajiem Lietotāju kontiem.
 
2.5. Visi Lietotāji ir atbildīgi par šo Noteikumu ievērošanu un Edurio pakalpojumu izmantošanu paredzētajiem mērķiem un visu attiecīgo iestādes noteikumu un piemērojamo
tiesību aktu ievērošanu. Edurio patur tiesības pārtraukt piekļuvi saviem Pakalpojumiem noteikumu neievērošanas dēļ, bet tam nav pienākuma pārraudzīt atsevišķu Lietotāju rīcību.
 
2.6. Lai Pakalpojumos nodrošinātu visaugstāko objektivitāti, nodrošinot aptauju un sniedzot aptauju veikšanas laikā savākto datu rezultātus, Edurio veic nepieciešamas un saprātīgas darbības, lai nodrošinātu Lietotāju aptaujā saņemto datu anonimitāti, pēc iespējas ierobežojot Lietotājam iespēju identificēt vai atpazīt Respondentus, kas piedalījušies Lietotāja aptaujās.
 
2.7. Noklikšķinot uz saites un veicot aptauju, Respondenti piekrīt, ka viņu anonīmās atbildes ir pievienotas aptaujas rezultātiem, un tos apskata un analizē attiecīgais Organizācijas konta turētājs, kurš pasūtījis aptauju. Organizācijas konta turētājs pienācīgi informē Respondentu par individuālas atbildes anonimitātes pakāpi; ja vien Respondents nav informēts par pretējo, Respondentu identitāte nav saistīta ar individuālām atbildēm. Respondents neaizpilda aptauju, ja viņš vai viņa nepiekrīt, ka Organizācijas konta turētājs šādā veidā apstrādā atbildes.
 
3. Privātuma politika
3.1. Pakalpojumu sniegšanas un/vai Konta izveidošanas vai izmantošanas laikā, Edurio var piekļūt personiski identificējamai informācijai par Lietotāju (“Lietotāja dati”). Nodrošinot savus Pakalpojumus, Edurio ievēro visus piemērojamos tiesību aktus, tostarp Regulu 2016/679 – Vispārējo datu aizsardzības regulu (“Regulu”).
 
3.2. Rīkojoties savu kā datu kontrolētāja pilnvaru ietvaros, lai veiktu apstrādi saviem administratīvajiem procesiem, Edurio apņemas apstrādāt Lietotāja datus šajos Noteikumos noteiktajiem mērķiem, kas ir nepieciešami, lai noteiktu savstarpējās saistības pēc pieprasījuma un ar Lietotāja piekrišanu, ieskaitot Lietotāja konta izveidošanu un/vai šajos Noteikumos norādīto pienākumu un saistību izpildīšanu. Attiecībā uz Lietotāja datiem netiek veikta nekāda automātiska lēmumu pieņemšana, tostarp profilu izveidošana.
3.3. Edurio veic Lietotāja datu apstrādi, pamatojoties uz Lietotāja sniegto piekrišanu. Edurio ir tiesības izmantot Lietotāja datus, lai izveidotu un uzturētu Lietotāja kontu; nodrošinātu Lietotāja atbalsta pakalpojumus; nodrošinātu, ka aptaujas dalībnieki saņem informāciju par Lietotāju sagatavotajām aptaujām; nodrošinātu, ka Lietotājs var piekļūt aptaujas rezultātiem, un veiktu Pakalpojumu analīzi, lai ieviestu izmaiņas un uzlabojumus Tīmekļa vietnei un Pakalpojumiem.
 
3.4. Lietotājam ir tiesības pieprasīt savu datu kopiju, kā arī pieprasīt, lai viņa Lietotāja datu apstrāde 3.3. punktā minētajā nolūkā tiktu pārtraukta, ierobežota vai mainīta, un lai viņa dati tiktu izdzēsti. Šāda pieprasījuma veikšana tomēr var ierobežot vai pārtraukt Lietotāja izmantoto pakalpojumu pieejamību. Lietotājs papildus var izmantot arī savas datu pārnesamības tiesības, pieprasot savus datus pārvietot no viena kontrolētāja pie cita.
 
3.5. Lietotāja dati tiek apstrādāti un uzglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams Lietotāja izvēlēto Pakalpojumu sniegšanas mērķiem un/vai tik ilgi, kamēr Lietotājs izmanto Edurio Lietotāja kontu, ja vien Lietotājs neizmanto savas tiesības tikt aizmirstam, un tādējādi Lietotāja dati tiek izdzēsti tiklīdz, tas ir tehniski iespējams. Lietotāja dati netiks izdzēsti pat pēc Lietotāja pieprasījuma, ja šādu Lietotāja datu saglabāšanu nosaka Regula un/vai spēkā esošie tiesību akti. Edurio regulāri pārskata Lietotāja datu nepieciešamību, dzēšot tādus datus, kas vairs nav nepieciešami Pakalpojumu nodrošināšanai.
 
3.6. Edurio nepārsūta vai nepārdod trešajām personām Lietotāja datus, kā arī analīžu un novērtējumu rezultātus, kas veikti, pamatojoties uz Lietotāja datiem. Pakalpojumu izpētes, statistikas un mārketinga mērķiem un, lai uzlabotu Pakalpojumus, Lietotāja datus var izmantot anonimizētā veidā.
 
3.7. Edurio ir ieviesis un turpinās uzturēt un veikt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Lietotāja datu apstrādi saskaņā ar Regulu un piemlu un strdroturpinās uzturēt un veikt atbilstošus tehniskos un orno nejaušas, neatļautas vai nelikumīgas piekļuves, izpaušanas, labošanas vai zaudēšanas.
 
3.8. Datu apstrāde notiek Eiropas Savienības un/vai Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā.
 
3.9. Rīkojoties savu kā datu operatora pilnvaru ietvaros, Edurio veic to personu datu apstrādi, kuri piedalās Lietotāja sagatavotajās un paziņotajās aptaujās. Šī apstrāde tiek veikta atbilstoši tehniskajiem un organizatoriskajiem standartiem, kurus nosaka Regula, un ietver dalībnieku informēšanu par Lietotāja aptauju un nepieciešamās informācijas sniegšanu par Lietotāja sagatavotās aptaujas tēmu un mērķiem, kā arī aptaujas rezultātu apkopošanu un nodrošināšanu, lai tie būtu pieejami Tīmekļa vietnē atbilstošajā Lietotāja konta sadaļā.
 
3.10. Lietotājs atzīst un apstiprina, ka:
 
3.10.1. Šo Noteikumu 3.9. punktā noteiktajā gadījumā Lietotājs rīkojas kā datu kontrolētājs un ir pilnībā atbildīgs par personas tā vārdā veikto datu apstrādi un atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem.
3.10.2. Attiecībā uz Lietotāja sagatavoto un paziņoto aptauju dalībnieku personas datu apstrādi, Lietotājam ir pietiekams un atbilstošs juridiskais pamats šādu personas datu apstrādei saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu, kā arī tas ir pietiekami informējis šādas personas par personas datu apstrādes mērķi un juridisko pamatu un nodrošinājis atbilstību citiem piemērojamajiem tiesību aktiem.
3.10.3. Lietotājs atzīst, ka Edurio veiktie pasākumi saistībā ar personas datu apstrādes aizsardzību ir piemēroti, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi.
 
3.11. Šo Noteikumu 3.9. punktā noteiktajā gadījumā Lietotājam ir pienākums savlaicīgi informēt Edurio rakstveidā par jebkādiem apstākļiem vai aspektiem, kas jānodrošina attiecībā uz konkrēto personas datu apstrādi. Gadījumā, ja pakalpojumu sniegšanā nav iespējams ievērot šādus apstākļus vai aspektus un/vai tie ir pretrunā ar šajos Noteikumos noteiktajiem pienākumiem un nosacījumiem, Edurio ir tiesības nekavējoties pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu.
3.12. Visi paziņojumi, kas attiecas uz Lietotāja tiesību izmantošanu, kas norādīti iepriekšējā sadaļā attiecībā uz to Lietotāja datiem, tostarp, tiesībām iebilst, pieprasīt labot, ierobežot vai dzēst šos datus, kā arī pieprasīt datu pārvietojamību, jāsūta uz edurio@edurio.com vai pa pastu uz šādu adresi: Kr. Barona 28a-11, Rīga, Latvija, LV-1011. Neskatoties uz iepriekš minēto tiesību īstenošanu, Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē.
 
4. Analītikas rīki un sīkfaili
4.1. Lai uzlabotu Tīmekļa vietnes funkcionalitāti un padarītu to ērtāku, vērtīgāku un vieglāk lietojamu, Edurio laiku pa laikam var izmantot ārējos analītikas pakalpojumu nodrošinātājus. Šādi pakalpojumu nodrošinātāji var ietvert, bet ne tikai, Google Analytics un citus.
4.2. Lai uzlabotu lietotāju pieredzi, Edurio izmanto tīmekļa pārlūkprogrammas teksta failus, kas ir pazīstami kā sīkfaili jeb “cookies”. Sīkfaili ir nelieli datu faili, kurus jūsu tīmekļa pārlūkprogramma saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē. Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu Tīmekļa vietnes pamatfunkcionalitāti, kas ietver arī jūsu navigāciju Tīmekļa vietnē, kā arī atceras apmeklētāju. Mēs izmantojam gan mūsu pašu sīkfailus, gan trešo pušu sīkfailus.
4.3. Tīmekļa vietnē izmantotie sīkfaili ir saistīti tikai ar anonīmu Lietotāju un tā datoru, un tie nav saistīti ar nekādiem Lietotāja personas datiem. Tīmekļa vietnē netiek izmantoti sīkfaili personiskās informācijas glabāšanai vai informācijas nodošanai trešajām pusēm.  Lietotājs var pārvaldīt tīmekļa vietnes sīkfailu izvēles savas pārlūkprogrammas iestatījumos, kā arī pieprasīt plašāku informāciju, tostarp savu sīkfailu deaktivizēšanu vai dzēšanu, sūtot pieprasījumu elektroniski uz edurio@edurio.com vai pa pastu uz šādu adresi: Kr. Barona iela 28a-11, Rīga, Latvija, LV-1011. Sīkfailu dzēšana tomēr ietekmē Pakalpojumu kvalitāti, tostarp, liedz turpmāku piekļuvi Lietotāja izmantotajiem Pakalpojumiem.
 
5. Satura īpašumtiesības
5.1. Viss Tīmekļa vietnes saturs bez izņēmumiem un ierobežojumiem, tas ir, visa informācija, dati, teksti, logotipi, ikonas, attēli, kā arī Tīmekļa vietnes dizains un noformējums vai jebkurš cits tajā atrodamais audiovizuālais vai audio saturs, datu bāzes un programmatūra ir Edurio vai ar to saistīto uzņēmumu īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar trešo personu atļaujām, kas piešķir šāda intelektuālā īpašuma izmantošanas tiesības. Iepriekšminēto saturu aizsargā likums, tostarp, bet ne tikai:
5.1.1. jebkādas Tīmekļa vietnē pamanāmās preču zīmes, logotipi un/vai atšķirības zīmes ir Edurio vai ar pakalpojumu saistīto uzņēmumu īpašums vai reģistrētas preču zīmes,
5.1.2. Edurio platforma un Tīmekļa vietnē un Pakalpojumu sniegšanai izmantotā datorprogramma ir Edurio vai ar to saistīto uzņēmumu īpašums.
5.2. Lietotājs nedrīkst pilnībā vai daļēji reproducēt, izplatīt, publiski atklāt, modificēt vai lejuplādēt un vispārīgi jebkādā veidā izmantot (attēlus, tekstus, grafiskos dizainus, indeksus, veidlapas utt.), Tīmekļa vietnes saturu, kā arī jebkuru no datubāzēm vai programmatūras, kas ir nepieciešamas Tīmekļa vietnes vizualizēšanai un darbībai, bez iepriekšējas rakstiskas Edurio piekrišanas. Šis aizliegums neliedz izveidot un lejupielādēt Lietotāja ziņojumus, kuros apkopoti aptauju rezultāti.
5.3. Nav atļauta licenču modificēšana, pielāgošana, izsniegšana trešajām pusēm, pirmkoda dekodēšana, dekompilācija vai jebkāds cits kaitējums programmatūrai vai platformai.
 
6. Piekļuves apturēšana
6.1. Jebkurš Lietotājs var jebkurā laikā izbeigt attiecīgā Konta darbību.
6.2. Edurio ir tiesības izbeigt vai ierobežot Lietotāja konta un/vai Pakalpojumu lietošanu bez jebkādas kompensācijas vai iepriekšēja brīdinājuma šādos apstākļos:
6.2.1. ja Lietotājs jebkādā veidā pārkāpj vai Edurio ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka Lietotājs pārkāpj vai varētu pārkāpt kādu no Noteikumiem; vai
6.2.2. ja Lietotājs jebkādā veidā izmanto, vai Edurio ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka Lietotājs izmanto vai var izmantot Pakalpojumus nelikumīgā vai nepiemērotā veidā; vai
6.2.3. gadījumā, ja Lietotāja kontam nav piekļūts vairāk nekā 12 mēnešus, Edurio var pārtraukt konkrētā Konta un visas tajā iekļautās informāciju un datu saglabāšanu un dzēst šādu informāciju un datus no sistēmām, kuras izmanto Edurio. Tas neietver informāciju un datus, kurus Edurio ir jāglabā saskaņā ar likumu, vai, ja šāda informācija un dati iekļauti Edurio informācijas sistēmu rezerves kopijās, un no šādām rezerves kopijām nav iespējams izdzēst Lietotāja datus;
6.2.4. citos apstākļos, kas norādīti šajos Noteikumos.
 
7. Izmaiņas un atjauninājumi
7.1. Edurio ir tiesības mainīt un atjaunināt Tīmekļa vietnes saturu un jebkurus tās elementus, kas ir iekļauti Tīmekļa vietnes dizainā un konfigurācijā. Ja Noteikumos tiek veiktas jebkādas izmaiņas, tās tiks atspoguļotas Noteikumu atjauninātajā versijā.
7.2. Edurio veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Tīmekļa vietnē ietvertais saturs un pakalpojumi ir precīzi un atjaunināti. Tomēr Edurio nevar garantēt, ka Tīmekļa vietnes saturs vienmēr tiek atjaunināts.
7.3. Edurio nepārtraukti veic būtiskas un tehniskas izmaiņas un uzlabojumus Pakalpojumos, nodrošinot Pakalpojumu lietošanas daudzveidību un savietojamību ar Lietotāju vēlmēm un vajadzībām. Edurio ir tiesības jebkurā laikā pilnībā pēc saviem ieskatiem pievienot vai noņemt jebkādas tīmekļa vietnē pieejamās Pakalpojumu funkcionalitātes vai funkcijas.
7.4. Edurio ir tiesības laiku pa laikam veikt izmaiņas un/vai grozījumus Noteikumos.
7.5. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt Noteikumu vai Pakalpojumu izmaiņām un/vai grozījumiem, Lietotājs nedrīkst turpināt lietot Pakalpojumus, un Edurio ir tiesības nekavējoties dzēst konkrētā Lietotāja kontu un jebkuru ar šo Kontu saistīto saturu vai cita veida informāciju. Edurio Pakalpojumu lietošanas turpināšana apstiprina, ka Lietotājs ir piekritis šīm izmaiņām un/vai grozījumiem un ka tie ir saistoši Lietotājam.
 
8. Atrunas un atbildības ierobežojumi
8.1. Šī Tīmekļa vietne un visi ar to saistītie pakalpojumi tiek nodrošināti “kā ir”.
8.2. Jebkuras hipersaites, kas varētu parādīties Tīmekļa vietnē un kas noved uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, tiek ievietotas tikai ar mērķi sniegt vispārīgus ieteikumus, lai nodrošinātu piekļuvi citiem informācijas avotiem, kuri varētu interesēt Lietotāju. Edurio nav atbildīgs par šo vietņu lietošanas noteikumiem, konfidencialitāti un citiem noteikumiem vai nosacījumiem, tādēļ visi lietotāji ir aicināti pārskatīt konkrētos noteikumus, jo tie var atšķirties no Tīmekļa vietnei piemērojamajiem noteikumiem.
8.3. Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, Edurio nav atbildīgs par saišu saturu, kaitējumu vai kļūdām, kas varētu rasties lietotāja datorsistēmai (aparatūrai un programmatūrai) vīrusu dēļ, piekļūstot vai izmantojot hipersaites.
8.4. Edurio izmanto tehnoloģiskos rīkus, lai izvairītos no datorvīrusu un citu traucējumu izraisīta kaitējuma, kā arī nodrošinātu pastāvīgu Pakalpojumu sniegšanu un kvalitāti. Jebkurā gadījumā Edurio nav atbildīgs par iespējamo kaitējumu vai traucējumiem Lietotāja datorā (aparatūrai vai programmatūrai), ko var izraisīt vīruss vai citi traucējumi pēc piekļuves Tīmekļa vietnei vai tās izmantošanas.
8.5. Edurio negarantē, ka Tīmekļa vietnes lietošana un Pakalpojumu sniegšana būs bez pārtraukumiem un bez kļūdām. Edurio nav atbildīgs par Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu pieejamības pārtraukumiem, kas saistīti ar tehniskām kļūdām, dabas katastrofām un cita veida izraisītiem dabas ārkārtas notikumiem, kā arī par jebkādiem zaudējumiem vai zaudējumu atlīdzināšanu, kas nav saprātīgi paredzami.
8.6. Ievērojot likumā noteiktos izņēmumus, Edurio nav atbildīgs par jebkādiem izdevumiem, zaudējumiem vai kaitējumu (tiešiem, netiešiem, specifiskiem, nejaušiem, izrietošiem, sodu piemērošanu ietverošiem, ieskaitot, bet ne tikai, finansiāliem zaudējumiem un peļņas zaudējumiem), kas jebkādā veidā radušies saistībā ar Tīmekļa vietnes un/vai Pakalpojumu izmantošanu.
8.7. Jebkurā gadījumā kopējā atbildība par jebkādām prasībām, kas izriet no šiem Noteikumiem, ieskaitot visas netiešās garantijas, tiek ierobežota līdz maksājuma summai, ko konkrētais Lietotājs ir samaksājis Edurio par Pakalpojumu izmantošanu, ja šāds maksājums ir ticis piemērots.
8.8. Edurio nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas, ka Tīmekļa vietnes un/vai Pakalpojumu izmantošana atbilst Lietotāja vēlmēm un vajadzībām. Tīmekļa vietne un Pakalpojumi tiek sniegti “kā ir”. Edurio un ar to saistītie uzņēmumi nesniedz ne apliecinājumus, ne arī garantijas par to atbilstību Lietotāja vajadzībām un/vai mērķiem, un neuzņemas nekādu atbildību gadījumā, ja Lietotāja vēlmes neatbilst faktiskajiem nodrošinātajiem Pakalpojumiem.
8.9. Ja Lietotājs jebkura iemesla dēļ nav apmierināts ar Tīmekļa vietnes un/vai Pakalpojumu darbību, funkcionalitāti vai drošību, vienīgais un ekskluzīvais Lietotājam pieejamais tiesībaizsardzības līdzeklis ir pārtraukt Tīmekļa vietnes un/vai Pakalpojumu lietošanu.
 
9. Līgumslēdzēja puse, reglamentējošais likums, spēkā esamība pēc līguma beigām
9.1. Tīmekļa vietni un Pakalpojumus nodrošina Edurio Ltd, uzņēmuma numurs 09672862, juridiskā adrese Edspace, Hackney Community College, Falkirk Street, London N1 6HQ, Apvienotā Karaliste.
9.2. Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu izmantošana, kā arī šie Noteikumi tiek regulēti saskaņā ar Anglijas un Velsas tiesību aktiem. Visu saistīto strīdu izšķiršana ir tikai Anglijas un Velsas tiesu kompetencē, ja vien Lietotājam nav noslēgts līgums ar Edurio SIA vai Edurio Ltd filiāli Latvijā, un tādā gadījumā Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu izmantošanu reglamentē Latvijas tiesību akti un visu ar šeit minēto saistīto strīdu izšķiršana ir pakļauta Latvijas tiesu jurisdikcijai.
9.3. Ja kāds šo Noteikumu punktiem tiek uzskatīts par spēkā neesošu, tas kļūst spēkā neesošs vai nepiemērojams, tas nekādā veidā neietekmē citu spēkā esošu noteikumu spēkā esamību, likumību un piemērojamību.
 
10. Atbalsts
10.1. Lai uzzinātu vairāk par Pakalpojumiem un to funkcijām, uzdotu jautājumus par Noteikumiem vai saņemtu palīdzību saistībā ar Kontu vai Pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz edurio@edurio.com.
Spēkā no 2018. gada 25. maija.